Onderwijs

Inhoudsopgave:
 

Missie


Binnen het onderwijs van Het Facet, staan de volgende drie pijlers centraal:
  • 'leren leren'
  • 'leren denken'
  • 'leren voor het leven'
Deze kernthema's vormen de onderlegger voor de doelstellingen die worden nagestreefd en de methodiek die gehanteerd wordt.

naar boven
 

Doelstellingen

  • Vergroten van het zelfsturend leren (versterken van executieve functies), waarbij verantwoordelijkheid, vertrouwen en autonomie centraal staan.
  • Leerlingen geven zelf actief sturing aan hun ontwikkeling, middels persoonlijke leerdoelen.
  • De focus ligt op het denkproces.
  • Ontwikkelen van hogere orde denkvaardigheden.
  • Ontwikkelen of versterken van een 'groei-mindset'.
  naar boven
 

Werkwijze en methodiek

De leerstof en werkwijze die bij Het Facet wordt ingezet past bij de intelligentie en talenten van hoogbegaafde leerlingen. De leerdoelen van de kernvakken, zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs. De reguliere lesstof wordt echter in korte tijd behandeld (gecompacte leerlijnen), daardoor blijft er tijd over voor het verwerken van verrijkingsstof
Hiervoor worden onderwijsactiviteiten in samenhang en in een betekenisvolle context aangeboden, passend bij de thema's van de kernconcepten. In de kernconcepten worden de doelen van de zaakvakken en creatieve vakken geïntegreerd.
Binnen de kernconcepten wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van het onderzoekend leren. Hierdoor hebben de kinderen veel invloed op de inhoud en verwerking van de leerstof.
Vakken als Engels (vanaf groep 4), techniek (o.m. leerlijn techniek van Lego) en programmeren hebben tevens een plek in het onderwijsaanbod.

naar boven
 

Begeleiding

Binnen de inzet van bovenstaand curriculum staat de individuele begeleiding van de kinderen centraal. Bij veel van onze leerlingen zien we dat er behoefte is om een groeimindset te ontwikkelen, om te leren gaan met faalangst en executieve functies te versterken. De exacte ontwikkeldoelen verschillen natuurlijk per kind. Op basis van observaties door onze gespecialiseerde leerkrachten, analyses door onze orthopedagoog en andere deskundigen die betrokken worden al naargelang de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, worden deze ontwikkeldoelen in kaart gebracht. Uiteraard wordt ook het kind in dit proces betrokken, middels kindgesprekken. Het ontwikkelingsproces van de leerling wordt vastgelegd (o.m. in een rapportfolio en/of een groeidocument) en dit proces wordt besproken en geëvalueerd tijdens gesprekken met ouders.
 
Aan de begeleiding (van de ontwikkelprocessen) van onze leerlingen liggen meerdere theorieën ten grondslag en hebben we meerdere methodieken tot onze beschikking, waaronder de Taxonomie van Bloom, de Mindset theorie (Carol Dweck), De Denkhoeden (Edward De Bono), TASC ('Thinking Actively in a Social Context') onderzoeks- model (Wallace) en inzichten ten aanzien van het ontwikkelen van executieve functies (Dawson & Guare). Daarnaast hebben ook de principes van de Rots en Water methodiek een belangrijke plek binnen ons onderwijs.
Hieronder lichten we enkele van bovenstaande theorieën en methodieken kort toe.

naar boven
 

Kernconcepten

De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen. Deze doelen dekken samen de kerndoelen voor wereldoriëntatie en andere op inzicht gerichte kerndoelen.
 

                                                                                                                 
naar boven
 

Taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom passen we toe om te differentiëren in denken en doen. Hierbij wordt een onderverdeling gemaakt in het hogere orde denken (creëren, evalueren en/of analyseren) en lagere orde denken (onthouden, begrijpen en/ of toepassen).
 

 

naar boven
 

Mindset (Carol Dweck)

Een mindset is een denkstijl die bepaalt hoe je naar jezelf en je kwaliteiten en vaardigheden kijkt. Een op groei gerichte mindset gaat ervan uit dat je je intelligentie en kwaliteiten kan ontwikkelen en dat oefenen hierin kan bijdragen. Een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie, kwaliteiten en vaardigheden aangeboren zijn en vaststaan, waarbij oefenen geen zin heeft en dit niet kan veranderen.

naar boven

 

De Denkhoeden van De Bono

Een denkhoed staat voor en manier van denken. Er zijn zes denkhoeden en iedere kleur symboliseert een andere manier van denken. Je kijk op een situatie hangt dus af van de hoed die je op hebt.

naar boven
 

TASC-Wheel (Wallace)

Tasc is een verzameling van taakgerichte activiteiten in een sociale context met als doel te
leren leren. Het TASC-model gaat uit van acht opeenvolgende fasen waarbij zowel
werkvoorbereiding, -uitvoering, als -evaluatie een natuurlijk onderdeel van het leerproces
vormen.
 


naar boven
 

Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke training waarin de sociale competenties van leerlingen centraal staan. De doelstelling van Rots en Water is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en het welzijn bij kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.
Voor meer informatie, zie www.rotsenwater.nl
 

De leerstof en werkwijze die bij Het Facet wordt ingezet past bij de intelligentie en talenten van hoogbegaafde leerlingen. De leerdoelen van de kernvakken, zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs.  

naar boven

Methoden

De lesstof wordt echter in een heel korte tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor verdiepende en verbredende projecten. Hierbij wordt een beroep gedaan op hogere denkvaardig-heden zoals analyseren, creëren en evalueren.  

De instructiemomenten worden door de leerkracht ingepland. De leerlingen plannen in de bovenbouw zelf wanneer zij de verwerking bij de lessen maken.  

Voor de reguliere basisstof maken we gebruik van de volgende methodes:   

aanvankelijk lezen 

Lijn 3 

taal 

Staal taal en Staal spelling 

rekenen 

Rekenwonders 

begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip 

verkeer 

Jeugdverkeerskrant (VVN)

Engels 

Stepping Stones 

 

Het vak Engels wordt vanaf groep 3 aangeboden. Voor wereldoriëntatie wordt gewerkt met de thema's uit de kernconcepten. Deze thema's worden verwerkt volgens de uitgangspunten van het onderzoekend leren. Hierdoor hebben de kinderen veel invloed op de inhoud en de uitwerking van de leerstof. Bij de uitwerking van deze thema's worden ook de creatieve vakken betrokken. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan techniek. Niet alleen door hier praktisch mee aan de slag te gaan, maar ook door te experimenteren met de materialen van Technisch Lego. Ook voor het programmeren wordt gebruik gemaakt van de leerlijn techniek van Lego.  

Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van verrijkende en verdiepende methodieken, zoals: 

rekenen 

Rekentijgers, Somplextra 

taal 

Schrijf Ze, Zinder  

informatie verwerking 

Projectenballade, leesserie  

"Mijn eerste docu-boek",  

Leeskrakers 

begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip 

verkeer 

Jeugdverkeerskrant (VVN)

Engels 

Stepping Stones Junior 

programmeren 

WeDo, Ev3, Scratch 

ontwerpend leren 

Vooruitwerklab 1 en 2 

fijne motoriek 

Novoskript 


naar boven