Algemene informatie

Het Facet, niet zo maar een school.

Het Facet verzorgt basisonderwijs aan hoogbegaafde kinderen die in het reguliere onderwijs niet voldoende tot hun recht komen of zelfs vastlopen.
Het Facet is in 2017 ontstaan toen een privé-instelling voor hoog- en meerbegaafde kinderen failliet ging. Deze kinderen dreigden thuiszitters te worden. Binnen samenwerkingsverband PO De Kempen is gezocht naar een passende oplossing voor deze kinderen. Het Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs De Kempen heeft dit vervolgens opgepakt en verzorgt onderwijs aan deze doelgroep kinderen.


 

Onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen binnen
RBOB De Kempen.

Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid richt RBOB De Kempen het onderwijs globaal op een viertal niveaus in.
Niveau 1 betreft onderwijs met verkorte instructie en minder verwerking.
Bij niveau 2 staat compacten en verrijken centraal.
Binnen niveau 3 wordt er naast het compacten en verrijken een aanvullend plusaanbod aangeboden binnen de school. Voor kinderen die het nodig hebben om naast het onderwijs op de school ook met gelijkgestemden hun uitdagingen te vinden, is er een bovenschoolse plusgroep -één per cluster- ingericht voor één dagdeel per week. Dit is het niveau 4.

 
Het onderstaand schema brengt het gehanteerde onderscheid tussen de niveaus in beeld.
 

 
Niveau 5 biedt kansen aan kinderen die niet op de gewone basisschool op hun plek zijn, toch in een reguliere setting en nauw verbonden met de mogelijkheden van die gewone basisschool, onderwijs te volgen. Dit is Het Facet.
Wij hechten er grote waarde aan om in samenspraak met de huidige school te bekijken of alle kansen op zorgniveaus 1 t/m 4 volledig zijn benut.


Bekostiging en zorgplicht

De school van herkomst betaalt een arrangement voor het kind dat bij Het Facet onderwijs volgt.
 
Hoe komen onze kosten tot stand:
  • Gespecialiseerde leerkrachten
  • Kleine groepen
  • Gespecialiseerde en ervaringsgerichte materialen
  • Orthopedagoog gekoppeld aan Het Facet
  • Inzet externe expertise
We delen de zorgplicht met de school van herkomst. In een overeenkomst wordt de taakverdeling vastgelegd, waarbij de financiële zorgplicht bij de school van herkomst blijft liggen.

Ouders mogen niet betalen voor onderwijs in Nederland, dus deze kosten mogen we niet via de ouders ontvangen! 
 


Organisatie

Qua organisatie sluit Het Facet zoveel mogelijk aan bij OBS De Belhamel. Dit betekent dat de leerkrachten als één team functioneren, maar ook dat vakanties, schooltijd en studiedagen gelijk zijn aan die van de reguliere Belhamel. Daarnaast nemen de leerlingen van Het Facet zo mogelijk ook deel aan groepsoverschrijdende activiteiten, zoals vieringen en het creacircuit.