Aanmelden

Is Het Facet een passende onderwijsplek voor mijn kind?

In samenspraak zullen we bekijken of het onderwijs- en begeleidingsaanbod binnen Het Facet, past bij uw kind. Om een gedegen afweging te maken, vinden wij het belangrijk dat er een pychodiagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waarin naast een weergave van het gemeten intelligentieniveau ook informatie wordt gegeven over de persoonskenmerken van uw kind.
Ondanks dat wij te allen tijde kijken naar de ontwikkelbehoeften van uw kind en een daarbij passend onderwijsaanbod, hanteren we als richtlijn dat een totaal IQ van minimaal 130 is gemeten. Wij realiseren ons dat er reeds sprake kan zijn van onderpresteren, waardoor de testuitslag wordt beïnvloed. In dergelijke situaties is breder HB-specialistisch onderzoek nodig, om een zorgvuldige afweging te maken voor eventuele toelating tot Het Facet.
 
Het kan zijn dat er bij uw kind naast een hoge intelligentie, sprake is van een leerprobleem. Binnen ons onderwijs, zijn er veel mogelijkheden om uw kind passende begeleiding te bieden.
In een aantal situaties zie je dat kinderen door een onderwijsaanbod dat qua niveau onvoldoende uitdagend is, internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek laten zien. Met een passend onderwijsaanbod waarbij wordt ingespeeld op de begeleidings- en onderwijsbehoeften van het kind, verdwijnt of vermindert dit gedrag weer.
Het is eveneens mogelijk dat er naast de hoogbegaafdheid ook sprake is van een 'op zichzelf staand' gedragsprobleem. In samenspraak met u en de school waar uw kind momenteel onderwijs volgt, zullen we dan een inschatting maken van de aard en de ernst van het gedragsprobleem van uw kind en de mogelijkheden die er vanuit Het Facet zijn om uw kind in zijn/haar ontwikkeling te begeleiden. In deze gevallen zal er met de school van herkomst gekeken worden, welk arrangement past bij deze vorm van begeleiding.
 

Criteria:

 • Een onderzoeksverslag van een IQ afname door een (GZ) psycholoog waar hoogbegaafdheid wordt vastgesteld (uitgangspunt IQ ≥ 130) 
 • Huidige school is op de hoogte en handelingsverlegen.
 • Huidige school is bereid een arrangement te bekostigen. (Dit geldt niet voor scholen van RBOB De Kempen).
 • Eerste begeleidingsbehoefte is gerelateerd aan hoogbegaafdheid (Onderwijsbehoefte gerelateerd aan hoogbegaafdheid is voorliggend aan eventuele bijkomende onderwijsbehoeften).
 • Kinderen zijn in principe plaatsbaar vanaf groep 4.
 • Ouders onderschrijven de werkwijze en visie van Het Facet en stellen zich hieraan ondersteunend op. 
 • Woonachtig in Nederland.

Orientatietraject opstarten

Interesse / contact?

Indien u interesse heeft in Het Facet:
 • Gaat u in overleg met de huidige school of een orientatie op aanmelding voor Het Facet een mogelijkheid is voor de school.
 • Stuurt u  vervolgens een brief met motivatie per mail naar directie@obsdebelhamel.nl;
 • Vermeld in de mail s.v.p. duidelijk dat het om een oriëntatie op Het Facet gaat en vermeld naast de naam van de huidige school ook uw telefoonnummer, zodat wij u desgewenst telefonisch kunnen bereiken.
 • Graag ontvangen wij tevens een verslag van een intelligentieonderzoek waaruit blijkt dat uw kind hoogbegaafd is.
 • Ook de didactische gegevens en sociaal emotionele gegevens van uw kind zijn voor ons van belang.
Vervolgens wordt er contact met u opgenomen. Indien wij denken dat er een mogelijkheid is uw kind past binnen Het Facet wordt er een gesprek met u samen met de huidige school gepland (driehoeksgesprek) en kunt u Het Facet komen bekijken.

Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar Dieneke Berends-ten Broeke, locatiedirecteur van De Belhamel en Het Facet. Het mailadres is directie@obsdebelhamel.nl.