Aanmelden

Is Het Facet een passende onderwijsplek voor mijn kind?

In samenspraak met u en de huidige school zullen we bekijken of het onderwijs- en begeleidingsaanbod binnen Het Facet, past bij uw kind.

Om een gedegen afweging te maken, vinden wij het belangrijk dat er een pychodiagnostisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waarin naast een weergave van het gemeten intelligentieniveau ook informatie wordt gegeven over de persoonskenmerken van uw kind.
Ondanks dat wij te allen tijde kijken naar de ontwikkelbehoeften van uw kind en een daarbij passend onderwijsaanbod, hanteren we als richtlijn dat een totaal IQ van minimaal 130 is gemeten. Wij realiseren ons dat er reeds sprake kan zijn van onderpresteren, waardoor de testuitslag wordt beïnvloed. In dergelijke situaties is breder HB-specialistisch onderzoek nodig, om een zorgvuldige afweging te maken voor eventuele toelating tot Het Facet.
 
Het kan zijn dat er bij uw kind naast een hoge intelligentie, sprake is van een leerprobleem. Binnen ons onderwijs, zijn er mogelijkheden om uw kind passende begeleiding te bieden, afhankelijk van datgene wat nodig is. 
In een aantal situaties zie je dat kinderen door een onderwijsaanbod dat qua niveau onvoldoende uitdagend is, internaliserende of externaliserende gedragsproblematiek laten zien. Met een passend onderwijsaanbod waarbij wordt ingespeeld op de begeleidings- en onderwijsbehoeften van het kind, verdwijnt of vermindert dit gedrag weer.

Het is eveneens mogelijk dat er naast de hoogbegaafdheid ook sprake is van een 'op zichzelf staand' gedragsprobleem. In samenspraak met u en de school waar uw kind momenteel onderwijs volgt, zullen we dan een inschatting maken van de aard en de ernst van het gedragsprobleem van uw kind en de mogelijkheden die er vanuit Het Facet zijn om uw kind in zijn/haar ontwikkeling te begeleiden. We kijken dan wat de best passende plek is. Als het gedragsprobleem bovenliggend is, is Het Facet veelal niet de best passende plek. 

Met de school van herkomst wordt gekeken , welk arrangement past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind.
 

Criteria:

 • Een onderzoeksverslag van een IQ afname door een (GZ) psycholoog waar hoogbegaafdheid wordt vastgesteld (uitgangspunt IQ ≥ 130) 
 • Huidige school is op de hoogte en handelingsverlegen.
 • Huidige school is bereid een arrangement te bekostigen. (Dit geldt niet voor scholen van RBOB De Kempen).
 • Eerste begeleidingsbehoefte is gerelateerd aan hoogbegaafdheid (Onderwijsbehoefte gerelateerd aan hoogbegaafdheid is voorliggend aan eventuele bijkomende onderwijsbehoeften).
 • Kinderen zijn in principe plaatsbaar vanaf groep 4.
 • Ouders onderschrijven de werkwijze en visie van Het Facet en stellen zich hieraan ondersteunend op. 
 • Woonachtig in Nederland.

Orientatietraject opstarten

Interesse / contact?

Indien u interesse heeft in Het Facet:
 • Gaat u in overleg met de huidige school of een oriëntatie op aanmelding voor Het Facet een mogelijkheid is voor de school.
Via de huidige school ontvangen we graag in één keer de volgende informatie: 
 • Een brief van de ouders (met gezag) met motivatie waarom zij een plaatsing bij Het Facet willen verkennen. 
 • Graag ontvangen wij tevens een verslag van een intelligentieonderzoek waaruit blijkt dat het kind hoogbegaafd is.
 • Ook de didactische gegevens (leerlingvolgsysteem) en sociaal emotionele gegevens van het kind zijn voor ons van belang.
 • Tevens levert de school het groeidocument aan. 
 • Het is belangrijk dat zorgniveau 1 t/m 4 op de huidige school/ bij het huidige bestuur zijn doorlopen. 
We bespreken de casus in ons commissieoverleg om te onderzoeken of Het Facet een passende plek zou kunnen zijn en het zinvol is een orientatietraject op te starten. 
Om ons goed voor te kunnen bereiden is het noodzakelijk dat wij minimaal twee weken voor de geplande orientatiegesprekken bovenstaande gegevens ontvangen hebben.  Zo kunnen we betrokkenen op tijd uitnodigen en alles lezen.  (Het is erg lastig om van de geplande momenten af te wijken in verband met de personeelsbezetting bij Het Facet. Op de momenten van de gesprekken zijn er mensen vrij geroosterd.) 
 
Vervolgens wordt er contact met u en de school opgenomen. Indien wij denken dat er een mogelijkheid is uw kind past binnen Het Facet wordt er een gesprek met u samen met de huidige school gepland (driehoeksgesprek) en kunt u Het Facet komen bekijken. Voordat we een leerling plaatsen is er altijd nog een observatie van de leerling op de huidige school. Vervolgens wordt het kind weer besproken in het commissieoverleg. Desgewenst wordt de procedure aangepast als blijkt dat er meer onderzoek nodig is of wellicht nog een observatie. 

Bekostiging:

De huidige school (schoolbestuur) bekostigt de plaats op Het Facet en zij behouden de zorgplicht. Het kind wordt ingeschreven als leerling op De Belhamel. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats met het bestuur van herkomst. 

Ouders mogen in Nederland niet betalen voor onderwijs, dus dit is voor ons geen optie. 
 

Data aanmeldprocedure Het Facet 2023-2024 

 

Dossiers aanleveren 

door thuisschool

Oriëntatiegesprekken ouders/school/Het Facet

9.00-12.00 

Observatie

op thuisschool 

Commissie overleg 

(intern voor Het Facet)

 

Terugkoppeling school en ouders (onder voorbehoud) 

 

Start leerling 

07-09-2023 

19-09-2023 

26-09-2023 

10-10-2023 

Week 40 

23-10-2023 

06-11-2023 

21-11-2023 

28-11-2023 

12-12-2023 

Week 50 

08-01-2024 

18-12-2023 

09-01-2023 

16-01-2024 

23-01-2024 

Week 6 

01-02-2024 

12-03-2024 

26-03-2024 

02-04-2024 

09-04-2024 

Week 16 

06-05-2024 

21-05-2024 

04-06-2024 

11-06-2024 

13-06-2024 

Week 26 

Schooljaar 2024-2025 

 
 
Ouders die zich willen oriënteren op Het Facet, verzoeken we, in samenspraak met de huidige school, een mail te sturen naar directie@obsdebelhamel.nl. Alleen de huidige school kan een leerling aanmelden voor een oriëntatietraject. 

Hier kan de school ook alle informatie betreffende een leerling die ze aan willen melden voor een oriëntatietraject naar toe sturen.